Vår Strategi

SPERO foreningen har en visjon om å være en ressurs for velferden som respekterer hverandres og menneskets iboende verdighet.
Kontakt OssGi en Donasjon

Gi håp. INSPIRERE. Endre liv

Det handler om å se og omtale mennesket

SPERO foreningen ble grunnlagt som en ideell bruker- og interesseorganisasjon for dem som på en eller annen måte er berørt av rus- og psykiske utfordringer.

Vår visjon for sosial rettferdighet strekker seg til alle – uavhengig av type diagnose, religiøs tro, etnisitet, kjønnsidentitet eller økonomisk status.

Å fjerne enhver hindring for riktig omsorg for de som sliter med psykiske helseutfordringer eller rusbruk, er kritisk viktig for å forbedre livene til så mange i samfunnet vårt. Med medfølelse, forståelse og samarbeid kan vi begynne å slå barrieren av sosialt stigma.

SPERO foreningen har posisjonert seg for å kjenne lokalsamfunnets mest presserende og aktuelle helsebehov, og for å levere best mulig programmer og tjenester for å imøtekomme disse behovene.

VI fremmer brukers rettigheter og styrker forebygging. VI utfører nasjonal kartlegging av negativ forskjellsbehandling, stigma og diskriminering. VI utvikler forebyggende programmer og informasjonsmateriell. VI tilbyr foredrag om psykisk lidelse og rusbruk.

Om SPERO foreningen

SPERO foreningen er en ideell, samfunnsbasert helse- og sosial tjenesteyter som tjener samfunnet. En bruker- og interesseorganisasjon basert i Bergen. Dedikert til å fremme samfunnets helse, sikkerhet og velvære gjennom forebygging, utdanning, øyeblikkelig intervensjon og tilgang til rask hjelp i hele samfunnet hele døgnet.

SPERO foreningen søker å forbedre livskvaliteten gjennom talsmann, handling og faglig utvikling.

SPERO foreningen ble opprettet for å sikre at norske borgere med rus eller psykiske utfordringer ville ha en direkte stemme inn i lokal-, fylkes- og nasjonal politikk; å gjøre en talsmann tilgjengelig som kan jobbe med de politiske strukturer for å utvikle og styrke tjenester; og føre tilsyn med fasiliteter og tilby programmer og kunnskap over hele landet.

Ett mål er å sikre at vi har et kompetent samfunn for å sikre at alle føler seg trygge på å nå ut for hjelp og ikke slite alene. Vi vil fremme mental helse og velvære i samfunnet. Støtter enkeltpersoner og familier som blir utfordret av belastningen fra mental sykdom, rus og tjenester. Vi vil at samfunnet skal vite at vi bryr oss, vi er her og at du aldri er alene.

Hva vi gjør

VI tar en proaktiv tilnærming og legger forebyggingsstrategier til grunn for arbeidet i et forsøk på å stoppe utfordringer før de oppstår. Vi påvirker lover, retningslinjer, normer og oppfatninger som gjør sunne valg mer sannsynlige.

Et viktig arbeide er å finne måter å utløse positive følelser som empati, glede, besluttsomhet, solidaritet og håp, i stedet for frykt og straff.

Vi adresserer sosiale og juridiske utfordringer. Styrker det generelle forebyggende arbeide innenfor rus- og psykisk helse-feltet. Endrer samtalen, menneskerettighetene – få de til å handle om håp og muligheter – få det til å handle om det menneskelige, og mindre om rettigheter.

Ved å oppmuntre og tilrettelegge for åpne samtaler om mental helse, rusbruk, angripe stigmatisering, ved å kartlegge opplevd negativ forskjellsbehandling, stigma og diskriminering i Norge, bidrar vi til et proaktivt skritt i riktig retning av bærekraftig utvikling – vår kontinuerlige innsats for å forbedre helsen til våre samfunn.

Noe av vårt arbeide

Ikke bare utdanner og deler vi presserende meldinger om aksept og håp; vi slår ned barrierer og lar flere mennesker søke og få tilgang til behandling mye tidligere.

Våre rådgivende tjenester er tilgjengelige for alle individer med rus eller psykiske utfordringer – uavhengig av religiøs tilknytning, etnisitet, rase, kultur, kjønn eller betalingsevne.

Våre medfølende frivillige omfatter også våre tiltak. Vi tilbyr friluftsaktiviteter, rådgivning og forbindelse til et bredt nettverk av støtte. Med brukerstyrte aktiviteter behandles hele jeg’et. Vi blir styrt av den essensielle forbindelsen mellom mental velvære, fysisk velvære og positiv egenverd.

SPERO foreningen skal styrke barn, voksne og hele samfunn med ferdighetene, informasjonen og verktøyene som trengs for å ta positive livsvalg ved å være stemmen for dem som er berørt av urett i samfunnet, river vi ned barrierer.

Vår oppgave er å tjene familier, bistå med råd og veiledning, på systemnivå og individnivå. Arbeide med å sette mennesket i sentrum av både politikk og tjenester sikrer vi også sårbare overganger. Trygghet skapes gjennom brukermedvirkning og brukerstyrte aktiviteter. Med innovative tiltak formidler vi ny kunnskap. Ved å arbeide sammen med fagfolk, byråkrater, politikere og partnere bidrar vi til bærekraftig utvikling.

Vi arbeider med tanke på den enkeltes behov som vil komme våre velferdstjenester til gode. Hver gang vi kan hjelpe en person til riktig pleie til riktig tid, unngår vi ytterligere situasjoner som kan oppstå fra ubehandlede forhold – det er veien til suksess.

Samspill

Vi er avhengig av å lytte, respektere og være inkluderende. Med egen personlighet og atferd være en stemme med hvert bord, fremme gode løsninger som bidrar til optimal samhandling. Godt samspill betyr å gjøre hverandre gode og bidra til at den enkelte lykkes.

Tillitsskapende

Vi vil være transparente og ansvarlige overfor befolkningen i Norge både når det gjelder forfølgelsen av vårt mandat og sikre likhet gjennom å fremme sannhet, interesse og rettferdighet skaper vi tillit, fremmer vi interesse og rettferdighet. 

Engasjement

Vi vil være modige, vedvarende, kreative og innovative når vi forfølger systemisk endring og reell innvirkning fremmer vi inkludering og deltakelse i et likeperson-fokusert miljø. Sammen søker vi innovative tilnærminger til vanlige utfordringer. Engasjement kommer av å optimalisere summen av alle individuelle innsats.

Respektfull

Vi vil engasjere oss i respektfulle og tillitsfulle samarbeidsrelasjoner setter vi menneskers opplevelse i sentrum for vårt arbeid sikrer vi brukers interesse, trygge prosesser og høyest tilgjengelige kvalitetstjeneste i tråd med respekten for menneskerettighetene.

Kvalitet

Vårt mål er et tilbud som er i samsvar med brukers krav og forventninger. Det vi er ute etter, er riktig kvalitet for vår målgruppe – og vi skal overgå våre brukeres forventninger.

Misjon

Som en ideell organisasjon, være medfølende, dedikert til å bringe håp, styrke og støtte til individer i våre lokalsamfunn, hjelpe og inspirere til å forbedre hverdagen gjennom aktiviteter, opplevelser og være en felles stemme. 

Verdier

Vi tror på at hvert enkelt menneske er en likeverdig ressurs for samfunnet og vi vil hjelpe hver enkelt menneske til å finne tilbake til sin plass i samfunnet ved å fjerne barrierer. 

Visjon

SPERO foreningens visjon er å være en ressurs for velferden, som respekterer hverandres og menneskets iboende verdighet, sikre likeverdige menneskerettigheter for alle, ivareta behovene og ambisjonene til befolkningen, og gjennom åpenhet skape en harmonisk felles historie uten negativt merking av stigma. 

Strategi

Forebygging. Tilby aktiviteter retter mot mennesker som står i fare for en vanskelig livssituasjon, de som er eller har vært som fremmer mestringsfølelse og sikre dem for å klarer å overvinne en vanskelige livssituasjon.

Oppdrag

Ved å jobbe som en, med mot og åpenhet, være talsperson, med integritet og respekt fjerne stigma, og gjennom ledelse, samarbeid og faglig utvikling forfølger vi den urett rus og psykiske utfordringer skaper i Norge, og vi beskytter menneskerettighetene til alle mennesker.

Mål:

Oppnå positiv endring i den offentlige oppfatningen av utfordringer med mental helse og rusbruk.

Opprettholde effektive partnerskap og samarbeid for å fremme foreningens oppdrag.

Hjelpe mennesker ut av en vanskelig livssituasjon og tilbake i samfunnet som en ressurssterk person.

Fremme åpenhet gjennom holdningsendrende kampanjer og innhente ny kunnskap i det forebyggende arbeidet.

Være Norges ledende aktør på foreningens oppdrag. 

Vi trenger din støtte!

Gi en DonasjonBli en frivillig