Vår Strategi

Være en ressurs for velferden som respekterer hverandres og menneskets iboende verdighet.
Kontakt OssGi en Donasjon

Gi håp. INSPIRERE. Endre liv

Det handler om å se og omtale mennesket

Vår visjon for sosial rettferdighet strekker seg til alle – uavhengig av type diagnose, religiøs tro, etnisitet, kjønnsidentitet eller økonomisk status.

Å fjerne enhver hindring for riktig omsorg for de som sliter med psykiske helseutfordringer eller rusbruk, er kritisk viktig for å forbedre livene til så mange i samfunnet vårt. Med medfølelse, forståelse og samarbeid kan vi begynne å slå barrieren av sosialt stigma.

SPERO foreningen har posisjonert seg for å kjenne lokalsamfunnets mest presserende og aktuelle helsebehov, og for å levere best mulig programmer og tjenester for å imøtekomme disse behovene.

VI fremmer brukers rettigheter og styrker forebygging. VI utfører nasjonal kartlegging, utvikler forebyggende programmer og informasjonsmateriell. VI tilbyr foredrag om psykisk lidelse og rusmisbruk.

Om SPERO foreningen

SPERO foreningen ble grunnlagt som en ideell bruker- og interesseorganisasjon for dem som på en eller annen måte er berørt av rus- og psykiske utfordringer.

Basert i Norge med base i Bergen by. Driftes som en samfunnsbasert helse- og sosial tjenesteyter som tjener samfunnet. Dedikert til å fremme samfunnets helse, sikkerhet og velvære gjennom forebygging og utdanning.

Vi søker å forbedre livskvaliteten gjennom likepersoner, politiskpåvirkning og faglig utvikling.

Vi skal sikre at norske borgere med rus eller psykiske utfordringer ville ha en direkte stemme inn i lokal-, fylkes- og nasjonal politikk; å gjøre en talsmann tilgjengelig som kan jobbe med de politiske strukturer for å utvikle og styrke tjenester; og føre tilsyn med fasiliteter og tilby programmer og kunnskap over hele landet.

Ett mål er å sikre at vi har et kompetent samfunn for å sikre at alle føler seg trygge på å nå ut for hjelp og ikke slite alene. Vi vil fremme mental helse og velvære i samfunnet. Støtter enkeltpersoner og familier som blir utfordret av belastningen fra mental sykdom, rus og tjenester. Vi vil at samfunnet skal vite at vi bryr oss, vi er her og at du aldri er alene.

Hva vi gjør

Individuell transformasjon

Vi arbeider for å styrke forholdet mellom mennesker ved å fremme åpenhet. Vi tror at hvis vi alle kan gjøre små, daglige endringer, tar oss tid til å spørre og lytte åpent, uten å anta eller bedømme andres følelser, kan vi gradvis styrke tilliten og la våre kjære føle seg trygge på å dele sine utfordringer.

Inspirerende forandring

Vi jobber med forebyggende konsepter gjennom helsefremmende arbeid og innovasjon for å øke bevisstheten om rollen stigma har i det norske samfunn og internasjonalt. Vi jobber tett med mennesker, myndigheter og helse partnere i Norge, i andre land og med internasjonale organisasjoner for å bygge sterke partnerskap; utvikler verktøy og opplæringsprogrammer for å fremme bedre helse; og utnytter globale ekspertise for å hjelpe partnere å styrke sin forebyggende helseinnsats som kan bidra til å redde liv og begrense skade.

Noe av vårt arbeide

Menneskerettighetsforkjemper

Som menneskerettighetsforsvarer skal vi være en talsperson som ytrer seg fritt for de sårbare og marginaliserte grupper eller for enkeltmennesker som ikke har mulighet til å forsvare seg selv. Vår rolle er å fremme og beskytte menneskerettighetene på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå, blant annet ved å samle inn og spre informasjon, ved å rette oppmerksomhet mot myndighetenes brudd på deres forpliktelser, til å fremme og respektere menneskerettighetene, og ved fremheve misbruk av menneskerettigheter fra andre aktører.

FNs Bærekraftsmål

Vi har forpliktet oss til arbeidet med FNs Bærekraftsmål (SDG) for å sikre likeverdige tjenester som ivaretar rettighetene til mennesker som rammes av rus og psykisk lidelse og deres samfunn.

Samspill

Vi er avhengig av å lytte, respektere og være inkluderende. Med egen personlighet og atferd være en stemme med hvert bord, fremme gode løsninger som bidrar til optimal samhandling. Godt samspill betyr å gjøre hverandre gode og bidra til at den enkelte lykkes.

Tillitsskapende

Vi vil være transparente og ansvarlige overfor befolkningen i Norge både når det gjelder forfølgelsen av vårt mandat og sikre likhet gjennom å fremme sannhet, interesse og rettferdighet skaper vi tillit, fremmer vi interesse og rettferdighet. 

Engasjement

Vi vil være modige, vedvarende, kreative og innovative når vi forfølger systemisk endring og reell innvirkning fremmer vi inkludering og deltakelse i et likeperson-fokusert miljø. Sammen søker vi innovative tilnærminger til vanlige utfordringer. Engasjement kommer av å optimalisere summen av alle individuelle innsats.

Respektfull

Vi vil engasjere oss i respektfulle og tillitsfulle samarbeidsrelasjoner setter vi menneskers opplevelse i sentrum for vårt arbeid sikrer vi brukers interesse, trygge prosesser og høyest tilgjengelige kvalitetstjeneste i tråd med respekten for menneskerettighetene.

Kvalitet

Vårt mål er et tilbud som er i samsvar med brukers krav og forventninger. Det vi er ute etter, er riktig kvalitet for vår målgruppe – og vi skal overgå våre brukeres forventninger.

Formål

Inspirere verden. Skape håp gjennom åpenhet.

Misjon

Som en ideell organisasjon, være medfølende, dedikert til å bringe håp, styrke og støtte til individer i våre lokalsamfunn, hjelpe og inspirere til å forbedre hverdagen gjennom aktiviteter, opplevelser og være en felles stemme. 

Verdier

Vi tror på at hvert enkelt menneske er en likeverdig ressurs for samfunnet og vi vil hjelpe hver enkelt menneske til å finne tilbake til sin plass i samfunnet ved å fjerne barrierer. 

Visjon

Visjonen vår er en verden der de som blir berørt av psykiske problem, rus og avhengighet blir møtt med medfølelse og forståelse snarere enn frykt og dømmekraft. Vår visjon for sosial rettferdighet strekker seg til alle – uavhengig av type diagnose, religiøs tro, etnisitet, kjønnsidentitet eller økonomisk status.

Strategi

Forebygging. Tilby aktiviteter retter mot mennesker som står i fare for en vanskelig livssituasjon, de som er eller har vært som fremmer mestringsfølelse og sikre dem for å klarer å overvinne en vanskelige livssituasjon.

Vårt Oppdrag

Å inspirere (folk) til samarbeid for å avslutte stigma og diskriminering rundt mental helse, rus og avhengighet.

Ved å sette mennesker i sentrum kan vi nå de som er lengst bak og oppnå åpne, ærlige og stolte samfunn, med null stigma og diskriminering.

Ved å jobbe som en, med mot og åpenhet, være talsperson, med integritet og respekt fjerne stigma, og gjennom ledelse, samarbeid og faglig utvikling forfølger vi den urett rus og psykiske utfordringer skaper i Norge, og vi beskytter menneskerettighetene til alle mennesker.

Mål:

Fremme universell helsedekning – trygge og gode helsetjenester – lover og rettigheter der alle får riktig hjelp til riktig tid.

Redusere stigma rundt rus, avhengighet og psykisk helse, for å forbedre behandlingskvalitet, tilgang, redde liv gjennom utdanning og ledende på sosial endring.

Gjennom kartlegging og påvirkningsarbeid bekjempe stigma, diskriminering med mål om å oppnå en verden der politikk og tjenester innen rus- og psykiatri bidrar til sunnere, tryggere samfunn.

Oppnå positiv endring i den offentlige oppfatningen av utfordringer med mental helse og rusbruk.

Opprettholde effektive partnerskap og samarbeid for å fremme foreningens oppdrag.

Hjelpe mennesker ut av en vanskelig livssituasjon og tilbake i samfunnet som en ressurssterk person.

Fremme åpenhet gjennom holdningsendrende kampanjer og innhente ny kunnskap i det forebyggende arbeidet.

Være Norges ledende aktør på foreningens oppdrag.

Vi trenger din støtte!

Gi en DonasjonBli en frivillig